Меморандум кластеру

МЕМОРАНДУМ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ

«АГРОТЕХНІКА»

 Учасники-ініціатори Кластеру з Харківської області:

З боку місцевих органів державної влади:

 • Харківська обласна державна адміністрація («ХОДА»), в особі Голови І.Л.Райніна;

З боку державних вищих навчальних закладів та наукових установ:

 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка («ХНТУСГ»), в особі Ректора академіка Тіщенка Л.М.;

З боку приватних промислових компаній:

 • Індустріальна група «У.П.Е.К.» («УПЕК»), в особі генерального директора А.В.Чудновця;
 • «Лозівський ковальсько-механічний завод» ( «ЛКМЗ»), в особі Генерального директора Черномаза В.І.;
 • «Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі» (ТОВ «УКБТШ»), в особі Головного конструктора Гриненка О.А.

Університети, що приєдналися до Кластеру з інших регіонів України:

 • Миколаївський національний аграрний університет («МНАУ»), в особі Ректора Шебаніна В.С.;
 • Сумський національний аграрний університет («СНАУ»), в особі Ректора Ладика В.І.;
 • Таврійський державний агротехнологічний університет («ТДАТУ»), в особі Ректора Кюрчева В.М.;
 • Уманський національний університет садівництва («УНУС»), в особі Ректора Непочатенко О.О.

уклали Меморандум про створення інноваційно-освітнього кластеру «Агротехніка» задля взаємодії при здійсненні наукової, освітньої, інноваційної та промислової діяльності, а також для досягнення наступних цілей та завдань:

 • допомога державним ВУЗам з боку приватних промислових та інжинірингових підприємств у підвищенні технічного рівня вищої освіти та перепідготовки кадрів для агро-промислової сфери; у створенні сучасної лабораторної бази; у розробці нових технологій землеобробки; комерціалізації передових технологій, розроблених ВУЗівськими вченими, тощо;
 • допомога українським розробникам та виробникам сільгосптехніки з боку аграрних Університетів у розповсюдженні інформації про сучасну техніку українського виробництва як в рамках системи вищої освіти, так й при спеціалізованій перепідготовці кадрів для агропромислового сектору; у рекомендаціях з подальшої розробки та модернізації сільгосптехніки, розвитку нових технологій при виробництві сільгоспмашин;
 • допомога з боку Харківської облдержадміністрації в розробці та реалізації інноваційно – освітніх та виробничих програм Кластеру як частини стратегії розвитку Харківської області; у налагодженні міжнародних зв’язків та участі Кластеру в міжнародних проектах та програмах.
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інноваційно-освітній Кластер «Агротехніка» (далі – Кластер), як форма державно- приватного партнерства, є багатостороннім договірним об’єднанням господарюючих суб’єктів без об’єднання вкладів, а саме: державних органів влади, приватних промислових підприємств та Інженерних Центрів, навчальних закладів та наукових установ, в спільному аграрному та агропромисловому сегменті економіки, в рамках якого створюються умови для стимулювання освітньої, наукової, інноваційної та промислової діяльності, обміну знаннями, досвідом, сприяння ефективному трансферу технологій та інформації через спільні інформаційні можливості.

1.2. Учасниками – ініціаторами Кластеру є юридичні особи, які розташовані у Харківській області. До Кластеру також приєдналися Університети, які розташовані на території України.

1.3. Кластер не є юридичною особою. Учасники та партнери кластеру зберігають статус юридичних осіб.

1.4. Повне найменування Кластеру:

українською мовою – Інноваційно-освітній Кластер «Агротехніка»;

англійською мовою – Innovative-educational Cluster “Agritechnic”.

 1. ДІЯЛЬНІСТЬ:

На підставі рівності, чесного партнерства та захисту спільних інтересів, учасники Кластеру об’єднують свої зусилля:

 • В освіті:
 • Сприяння підвищенню рівня підготовки спеціалістів за рахунок створення у ВУЗах-учасниках Кластеру передумов для організації навчально-виробничих комплексів та учбових класів, забезпечених зразками сучасної сільськогосподарської техніки, яка виробляється промисловими підприємствами – учасниками Кластеру;
 • Проведення виїзних лекцій та семінарів для презентації спеціалістам профільних департаментів ХОДА, студентам, викладачам, науковцям ВУЗів-учасників та партнерів Кластеру щодо сучасних досягнень в сфері проектування та технологій на базі зразків сучасної сільськогосподарської техніки, яка виробляється промисловими підприємствами – учасниками Кластеру;
 • Надання можливостей для проведення стажувань, виробничої, учбової та наукової практики на виробничій та навчальній базі учасників і партнерів Кластеру.
 • Проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації випускників аграрних Університетів: агрономів, дилерів, технічних та інших спеціалістів сільського господарства на базі створених в рамках Кластеру навчально-виробничих комплексів та учбових класів.
  • В науковій та інноваційній діяльності:
 • Об’єднання зусиль для проведення спільних науково-дослідних робіт, створення нових технологій, проведення випробувань нових зразків сільськогосподарської техніки; організація, координація та здійснення прикладних досліджень у сфері сільгоспмашинобудування;
 • Розробка, впровадження у виробництво та комерціалізація нових технологій і видів інноваційної продукції.
  • В промисловості:
 • Організація зворотнього зв’язку від технічних спеціалістів аграрного сектору щодо модернізації сільськогосподарської техніки, яка виробляється промисловими підприємствами-учасниками Кластеру на підставі проведення випробувань техніки на виробничій базі учасників та партнерів Кластеру.
 • Розробка та організація виробництва нових видів сільськогосподарської техніки на запит аграрного ринку України; створення нових робочих місць в Харківській області;
  • В інформаційній інфраструктурі:
 • Створення системи інформаційної підтримки Кластеру на базі спільних інформаційних можливостей його учасників та партнерів;
 • Створення веб-порталу Кластеру;
 • Організація та проведення силами учасників та партнерів Кластеру спеціалізованих виставок, круглих столів, семінарів, науково-практичних конференцій, «днів поля», тощо;
 • Розповсюдження в ЗМІ, фахових журналах та публікаціях, які видаються членами та партнерами Кластеру, інформації про сільськогосподарську техніку, яка виробляється промисловими підприємствами та інженерними центрами-учасниками та партнерами Кластеру. Просування промислових та товарних знаків учасників та партнерів Кластеру.
 1. КООРДИНАЦІЯ СПІЛЬНИХ ДІЙ УЧАСНИКІВ ТА ПАРТНЕРІВ КЛАСТЕРУ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

3.1. Для прийняття рішень та реалізації положень цього Меморандуму учасники та партнери створюють координаційно-експертну раду Кластеру.

3.2. Координаційно-експертна рада Кластеру бере на себе координацію спільних дій учасників та партнерів кластеру, вирішення питань створення та розвитку Кластеру. До Координаційно-експертної ради входять повноважні представники учасників та партнерів Кластеру.

3.3. Основними завданнями Координаційно-експертної ради є:

 • визначення стратегії розвитку Кластеру;
 • здійснення взаємодії всіх учасників та партнерів Кластеру у напрямку стратегічного партнерства;
 • обмін інформацією між членами та партнерами кластеру шляхом проведення семінарів, круглих столів, конференцій, створення веб-сайту; налагодження діалогу між промисловістю, навчальними закладами, науковим співтовариством і органами влади;
 • надання інформації та розробка рекомендацій щодо вдосконалення професійних компетенцій в рамках замовлень на спеціалізовану підготовку та перепідготовку кадрів для учасників та партнерів Кластеру;
 • розробка напрямів перспективних досліджень, інноваційної та промислової діяльності Кластеру.

3.4. Координаційно-експертна рада створюється на громадських засадах з представників учасників та партнерів Кластеру – по 1 представнику від кожного учасника та партнера Кластера. Очолює координаційно-експертну раді Голова, яка обирається на першому засіданні.

3.5. Рішення Експертної ради приймається більшістю голосів відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо в голосуванні брало участь не менше двох третин складу координаційно-експертної ради. Рішення координаційно-експертної ради є обов’язковим для всіх учасників Кластеру.

3.6. Засідання Експертної ради проводяться не менше разу на рік.

 1. ФІНАНСУВАННЯ КЛАСТЕРУ

4.1. Фінансове забезпечення Кластеру здійснюється на основі самофінансування дій кожної сторони та в окремих випадках – об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів, державних та приватних партнерів на принципах здійснення державно-приватного партнерства.

4.2. В межах кластеру Харківською облдержадміністрацією та іншими місцевими органами державної влади може надаватися режим стимулювання інноваційної діяльності шляхом підтримки інноваційних проектів за регіональними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності згідно діючого законодавства.

4.3. Сприяння з боку Харківської облдержадміністрації та інших учасників і партнерів Кластеру участі Кластеру в національних та міжнародних проектах та програмах, що фінансуються державою або міжнародними фінансовими інституціями.

 1. ІНШІ УМОВИ.

5.1. Цей Меморандум вступає в силу з моменту його підписання та діє без обмеження строку дії.

5.2. Всі суперечки за цим Меморандумом вирішуються шляхом переговорів та взаємних консультацій.

5.3. Цей Меморандум та відносини з його виконання регулюються Цивільним кодексом та іншим законодавством України.

5.4. Доповнення та зміни до цього Меморандуму можуть бути внесені за рішенням Координаційно-експертної ради.

 

Другие статьи: